W ramach naszego Stowarzyszenia działa również strona www


       
       
       
       
       
       

Statut


       
       
       
       
       
       

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-NAUKOWEGO
"PRACOWNIA CIECHANÓW"

uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 29.12.2015 r. wpisany do KRS 19.08.2016 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Stowarzyszenie jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem społeczno–naukowym osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy społecznej dla dobra ogólnego.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ciechanów.
§ 3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Ciechanów oraz powiatu ciechanowskiego.
§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
3. Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
§ 5
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 6
Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków graficznych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności oraz może zawierać z nimi porozumienia.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 8
Stowarzyszenie ma na celu działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; architektury i polityki przestrzennej. Istotnym celem Stowarzyszenia jest również prowadzenie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów archiwalnych, w szczególności dotyczących Ciechanowa i okolic, a także promocja miasta, jego historii i zabytków.
§ 9
Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność badawczo–naukową w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
b) działalność wydawniczą oraz czasopiśmienniczą,
c) działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego poprzez prowadzenie stron internetowych w zakresie architektury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz przyrody,
d) współpracę z podmiotami gospodarczymi, organizacjami samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami,
e) wspomaganie merytoryczne władz miejskich i powiatowych w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,
f) podejmowanie akcji popularyzujących Ciechanów, w szczególności zaś jego historię, kulturę i architekturę (m.in. poprzez spotkania, konferencje, zajęcia dydaktyczne, wystawy oraz wycieczki naukowe i krajoznawcze).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11
W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą większością 4/5 głosów statutowej liczby członków, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba która ukończyła 18. rok życia, jest zainteresowana celami działalności Stowarzyszenia oraz akceptuje Statut Stowarzyszenia.
4. Potwierdzeniem faktu zapoznania się ze Statutem jest datowany, własnoręczny podpis o zapoznaniu się z jego treścią pod Statutem Stowarzyszenia.
§ 14
1. Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na polu nauki i kultury, popularyzujące cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje pełny skład Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
3. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego. Ponadto jest on zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca zainteresowanie celami statutowymi Stowarzyszenia oraz gotowość wspierania finansowego jego działalności, przyjęta w poczet członków przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
3. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 16
Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) nosić odznakę organizacyjną,
d) przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków zwyczajnych,
e) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f) zgłaszać wnioski, co do działalności Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) realizowania celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d) regularnego, tj. w terminie do 31 grudnia, opłacania składki członkowskiej za dany rok,
e) dbania o majątek Stowarzyszenia i przyczyniania się do jego powiększania,
f) postępowania zgodnie z zasadami etyki i zasadami współżycia społecznego.
§ 18
1. Członkiem Stowarzyszenia przestaje być, kto:
a) złożył rezygnację z przynależności,
b) zostanie skreślony za zaległe składki członkowskie za okres jednego roku, chyba że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami,
c) zostanie skreślony za nieprzestrzeganie statutu, działalność na szkodę Stowarzyszenia lub postępowanie nieetyczne godzące w interes Stowarzyszenia,
d) zostanie skreślony z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu albo na skutek prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne,
e) uchwałą Zarządu, podjętą większością 4/5 głosów statutowej liczby członków, zostanie skreślony z innych ważnych powodów.
2. Członkostwo ustaje z chwilą śmierci.
§ 19
Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadkach, o których mowa w § 18 pkt. 1 podpunkt b), c) i e) przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały – za pośrednictwem Zarządu – do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków zarządzi głosowanie tajne.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków zarządzi głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 22
Zarząd zwołuje:
a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków raz w roku jako sprawozdawcze,
b) Walne Zebranie Członków sprawozdawczo–wyborcze co 4 lata, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia – nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania.
2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
§ 24
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zebraniu, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. W Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie Członków będzie ważne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 38, pkt. 3.

Zarząd
§ 26
Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 28
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego kierownika.
2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, z wyjątkiem przypadków, w których Statut stanowi inaczej.
4. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 30
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
§ 32
Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
a) nie jest członkiem Zarządu,
b) nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c) nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.
§ 33
Komisja Rewizyjna działa według opracowanego przez siebie i uchwalonego regulaminu oraz programu działania.
§ 34
Komisja Rewizyjna:
a) jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz ma wyłączne prawo zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c) może wnioskować o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
d) może wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 35
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
2. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


§ 36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny,
c) zapisy i spadki,
d) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
e) środki pochodzące ze sponsoringu,
f) dotacje,
g) subwencje,
h) lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, większością 4/5 głosów statutowej liczby członków.
§ 37
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów statutowych oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 38
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Uchwały, o których mowa w § 38, pkt. 1, Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie – uchwały, o których mowa w § 38, pkt. 1 mogą zapaść większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 7 dni.
§ 39
1. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sąd Rejestrowy o zmianie Statutu.
2. W sprawie wpisania do rejestru zmiany Statutu Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji Stowarzyszenia zgodnie z ustawą.
§ 40
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.
2. Likwidator po zakończeniu działalności występuje do sądu o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

ROZDZIAŁ VII
REPREZENTACJA


§ 41
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 42
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy wyżej przywołanych ustaw oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.© 2016 Pracownia Ciechanów